1- مقدمه

كاركنان اصلي ترين منبع برتري و امتياز رقابتي براي شركت هستند. استخدام موفق بر دستيابي ویستر به اهداف سازماني عميقاً تأثير گذار است و نيروي انساني ماهر همواره مي تواند به عنوان پشتيبان براي رفع نياز هاي شركت عمل كند.

روش اجرايي استخدام بايد هماهنگ با اصول سازماني شركت باشد و منابع انساني ارزشمند را در شركت فراهم آورد.

2- اصول راهنما

استخدام به مثابه بازاريابي

مراحل فرايند استخدام به گونه اي سازماندهي مي شود تا به مثابه بازاريابي و اعتبار بخشيدن به نام ویستر باشد. متقاضيان استخدام بايد احساس كنند كه مشتريان محترم و ارزشمند شركت هستند.

استخدام استعداد ها

تصميم گيري براي استخدام نبايد فقط بر پايه توجه به نياز هاي كوتاه مدت به مهارت ها صورت گيرد ، بلكه با توجه به توانمندي ها و استعداد هاي بالقوه ، نياز هاي آينده نيز در نظر گرفته مي شود.

توجه به منابع انساني داخل شركت

فرصتهاي شغلي در داخل سازمان نيز آگهي مي شود و در شرايط مساوي نيرو هاي شركت در ارجحيت مي باشند. شرط جابه جايي موافقت مديريت هر دو واحد و تأييد شرايط احراز شغل توسط واحد منابع انساني است.

3- فرايند استخدام

استخدام فرايند كاملي است از فراخوان و تأمين نامزد هاي استخدام تا يكپارچه سازي و هماهنگ كردن كاركنان جديد در مجموعه شركت. برنامه ريزي نيروي انساني پس از استعلام از واحدها پیش از پايان هر سال مالی براي سال بعد توسط واحد منابع انساني انجام مي گيرد و پس از تصويب مديريت عامل به اجرا در مي آيد. مراحل اصلي فرايند به شرح زیر است:

جذب

– به كار گيري امكانات اطلاع رساني براي فراخوان، شناسايي و جذب نيروهاي مورد نياز؛

– آگهي در جرايد ، شبكه اينترانت شركت ، استعلام از سازمانها و بنگاه هاي كاريابي و غيره

انتخاب

-غربالگري و انتخاب نامزد هاي حائز شرايط با اجراي روشي سازماندهي شده.

– تكميل فرم درخواست استخدام نيرو بر پايه شرح شغل ( دانش و تجربيات ، مهارت ها و توانمندي هاي مورد نياز)

– گزينش حداقل با انجام دو مصاحبه صورت مي گيرد، كه مصاحبه عمومي و مقدماتي توسط واحد منابع انساني و مصاحبه تخصصي و تكميلي توسط مديريت واحد درخواست كننده انجام مي شود. هر دو مصاحبه ممكن است در يك جلسه و با حضور نمايندگان هر دو واحد انجام شود . پس از این مصاحبه ها درصورت لزوم مدیریت عامل مصاحبه نهایی را انجام می دهد.

نکته قابل توجه آن است که سرعت در اعلام نتایج مصاحبه ها به متقاضیان استخدام از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

هماهنگ سازي

اقدام سازماندهي شده براي هماهنگ سازي / يكپارچه سازي كاركنان جديد در مجموعه شركت براي دستيابي هرچه سريعتر به نتيجه مؤثر در استخدام و نگهداري نيرو هاي انساني گزينش شده.

– فراهم كردن اطلاعات و منابع لازم براي هماهنگ سازي نيروي انساني جديد.

– تعيين راهنما/ مربي و برنامه كاري براي دوره آزمايشي و انجام ارزشيابي عملكرد بر پايه اهداف و وظايف تعيين شده.

– بخش آموزش واحد منابع انسانی در اين خصوص نقشي كليدي دارد و با همكاري واحد درخواست كنندۀ نيرو ، آموزشها و ارزشيابي ها را سازماندهي و پایش مي كند.

خط مشي آموزش

شركت ویستر بر اين باور است كه همه كاركنان بايد از تواناييها و توانمنديهاي لازم براي انجام مؤثر وظايف خويش برخوردار باشند . تعيين صلاحيتهاي حرفه اي كاركنان و نياز سنجي آموزشي و رفع نياز ها به نحوي اثر بخش نخستين رويكرد واحد منابع انساني در اين جهت است.

چشم انداز فرايند آموزش در ویستر دستيابي به ”سازماني يادگيرنده“ است كه در آن همه در جذب دانش، نگهداري و پايش آن و ارتقاء دانش و مهارتهاي همكاران مسئول و كوشا باشند.

واحد منابع انساني مصمم است تا همگام با نياز به بهبود مستمر در سازمان، مديريت كيفيت سيستم آموزش را در شركت ویستر مستقر سازد و در سر آمدي سازماني و كاركنان به نحوي اثربخش مشاركت نمايد.